Tuesday, January 21, 2014

Kung ikaw man ay mapadaan dito muli....

Katulad ng iba
Katulad rin nila!
Aalis ka rin
   patungo doon
Sa kung saan ka man pupunta
Kagaya nila,
   isa ka ring manlalakbay
Na napadaan lang
   sadya man o hindi
At darating ang araw na ika'y aalis
   magpaalam ka man o hindi

Ngunit...
Patutuluyin pa rin kita
   Sa kabila ng di kasiguruhan
   Sa kabila ng katotohanang
      di ko naman maunawaan
At pasensya na
   kung hindi kita ipaghahanda
Hayaan mo munang
   magpakasaya tayo...
   magkuwentuhan
   magbiruan
   magtawanan

Hindi muna kita ipaghahain ng ulam
Hindi muna kita ipaghahanda ng unan
Namnamin natin ang bawat
   pag-usad ng kamay ng orasan
Dahil batid kong...
   bago magtakipsilim,
   kasabay ng paglaho ng liwanag
      ang anino mo'y
      di ko na matatanaw
      kahit man lang sa kanluran
Alam kong
   ang kasayahan
       kuwentuhan
       biruan
       tawanan
Ay kasama mong lilisan
   Bago lumubog ang araw


Isinulat nuong ika-8 ng Marso, 2007, Araw ng mga kababaihan,  Lucban, Quezon

No comments: